รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา “เส้นทางสู่การเป็นผู้สอบบัญชี (CPA & TA) และอัพเดทมาตรฐาน TFRS 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า”

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา 

“เส้นทางสู่การเป็นผู้สอบบัญชี (CPA & TA) 

และอัพเดทมาตรฐาน TFRS 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า”

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00น. ซอยรามคำแหง43/1 คลิ๊กแผนที่

 1. คุณ กนกฉัฐ มณีสวัสดิ์
 2. คุณ เกษราภรณ์ แจ่มใส
 3. คุณ จิตตมาศ ทานตะวัน
 4. คุณ ชยานิษฐ์ ผ่องประเสริฐ
 5. คุณ ชัยพร เอื้ออำนวยชัย
 6. คุณ ณัฐฐภรณ์ แก้วสถิตย์วงศ์
 7. คุณ ณิชาภัทร แพงแก้ว
 8. คุณ ดวงพร มโนลม้าย
 9. คุณ เตชินท์ ศรีรัตน์
 10. คุณ ทัณฑิกา ปานสุวรรณ
 11. คุณ ธัญญ์สิริภัค นวลจันทร์
 12. คุณ นันท์นภัส สุวรรณประเสริฐ
 13. คุณ นิพร เชี้ยวยาง
 14. คุณ นุชประวีณ์ สุขสำรวน
 15. คุณ เนื้ออ่อน พราห์มณานัง
 16. คุณ บุศยรินทร์ ชัยปติญาไพศาล
 17. คุณ เบญจมาส เส็งตระกูล
 18. คุณ ปรีดา พรมแทนสุด
 19. คุณ ปาริชาติ มณี
 20. คุณ พนิดา ฤทธิบุตรสกุล
 21. คุณ พลาสิทธิ์ สกุลพัฒนะเจริญ
 22. คุณ พิชัยวัสส์ ตรัยรัตนากร
 23. คุณ พิมพ์จิตต์ พรวิไลโชติ
 24. คุณ พิมพ์ประณาลี จริยพันธ์
 25. คุณ มณฑา มีชัย
 26. คุณ มณีหยก ปานสุวรรณ
 27. คุณ มาริสา สุขท่า
 28. คุณ ยุพินดา ใจผ่อง
 29. คุณ ระพีพร เพชรพิมพ์
 30. คุณ รัชฎาวรรณ บรรดาศักดิ์
 31. คุณ วารุณี ตระกูลเตชะเดช
 32. คุณ วิศณี สอนสมยุค
 33. คุณ ศศิธร สุวรรณสิน
 34. คุณ ศิริมา ชินสกุลเจริญ
 35. คุณ สมใจ พูนเชิดศักดิ์
 36. คุณ สรชาติ องค์สกุลชูวงศ์
 37. คุณ สาริณี สวรรค์ตรานนท์
 38. คุณ แสงเดือน ติวรเกียรติ
 39. คุณ อธิญากร บุศย์น้ำเพชร
 40. คุณ อ๊าด อ่วมด้วง