ติวเข้มเพื่อสอบเป็น TA วิชาการบัญชี (สอนสด) ครั้งที่ 3/2561

นำทีมติวคุณภาพ โดย อ.แซม (ณัฐกิตต์ ญเจริญปัญญายิ่ง)

สรุปเนื้อหา เก็งข้อสอบ เจาะลึกแนวข้อสอบ
การบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                                                  สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) 

สถานที่ติว ซอยรามคำแหง 43/1 ดูแผนที่

ครั้งที่1 วันเสาร์ที่ 01 กันยายน 2561 เวลา 08.00-19.00 น.
ครั้งที่2 วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 08.00-19.00 น.
ครั้งที่3 วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 08.00-13.00 น.

อัตราค่าติว 2,500 บาท

สมัครติวโดยโอนเงินเข้าบัญชี นางสาวชนกานต์ วงศ์พระธาตุ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ เลขที่บัญชี 1712-135-642

ส่งหลักฐานการโอนเงินทาง Line ID : 061-546-9914
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 061-546-9914 ชนกานต์

วิชาการบัญชี

ทดสอบความรู้การบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

โดยครอบคลุมในเรื่องแม่บทการบัญชี การบันทึกบัญชี การจัดทำงบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การบัญชีต้นทุนผลิตสินค้า 

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

(TFRS for Non-Publicty Accountable Entities : NPAEs)

ที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระราชูปถัมภ์ ประกาศใช้ในปัจจุบัน