ติวเข้มเพื่อสอบเป็น CPA วิชาการบัญชี 1 (สอนสด) ครั้งที่ 3/2561

นำทีมติวคุณภาพโดย อ.แซม (ณัฐกิตต์ ญเจริญปัญญายิ่ง)

สรุปเนื้อหา เก็งข้อสอบ เจาะลึกแนวข้อสอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

สถานที่ติว ซอยรามคำแหง 43/1 ดูแผนที่

ทุกวันอาทิตย์ตลอด 9 สัปดาห์ เวลา 08.00-13.00 น.
เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 21 ตุลาคม 2561

อัตราค่าติว 6,500 บาท

สมัครติวโดยโอนเงินเข้าบัญชี นางสาวชนกานต์ วงศ์พระธาตุ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ เลขที่บัญชี 1712-135-642

ส่งหลักฐานการโอนเงินทาง Line ID : 061-546-9914
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 061-546-9914 ชนกานต์

ขอบเขตเนื้อหาการสอบวิชาการบัญชี 1

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและงบการเงินที่เกี่ยวกับ;

 1. กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน
 2. สินทรัพย์หมุนเวียน
 3. เงินลงทุน
 4. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 5. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 6. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 7. การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
 8. การด้อยค่าของสินทรัพย์
 9. ภาษีเงินได้
 10. หนี้สิน
 11. เรื่องอื่นๆ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน